Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2014

rozaliee
6116 fd9f 350
rozaliee
6108 3f9a 350
rozaliee
6104 8323
rozaliee
6101 b2ba

October 27 2014

rozaliee
3945 db9a 350
perfect <3 
Reposted byborntomunch96 borntomunch96
rozaliee
3920 7b96 350
dla mnie idealny <3
Reposted byborntomunch96 borntomunch96
rozaliee
Między myśleniem o kimś a myśleniem,
żeby o kimś nie myśleć, jest bardzo cienka granica, ale mam dość cierpliwości i opanowania, żeby iść wzdłuż tej granicy całymi godzinami, a nawet dniami,
jeśli trzeba.
— Jennifer Egan "Zanim dopadnie nas czas"
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianotforgetme notforgetme
rozaliee
4044 641f 350
Reposted fromstylte stylte vianotforgetme notforgetme
rozaliee
8306 d1c9 350
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianotforgetme notforgetme
rozaliee
rozaliee

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija vianotforgetme notforgetme
rozaliee
rozaliee
4273 a323 350
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair vianotforgetme notforgetme
rozaliee
9753 6c1b 350
rozaliee
1966 00c2 350
Reposted frombeatkazz beatkazz viaimchuckbasss imchuckbasss
rozaliee
Pod­lo­tek to dziew­czy­na, która jeszcze nie wie, że słabości są jej siłą
— Brigitte Bardot
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaimchuckbasss imchuckbasss
rozaliee
1709 e5f9 350
Mi­liony marzą o nieśmier­telności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zro­bić w deszczo­we nie­dziel­ne popołudnie. -Susan Ert
Reposted fromdiedrunk diedrunk viamywonderland mywonderland
rozaliee
I proszę, żeby to wszystko się jakoś ułożyło, bo ja nie wytrzymam.
— Bezimienna

October 23 2014

rozaliee
9406 ab11 350
Reposted byduzedzieckomaddreamerMerlinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl