Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

rozaliee
4726 8850 350
Reposted fromverronique verronique viakatastrofo katastrofo
rozaliee
rozaliee
2418 4d36 350
Reposted frommartynkowa martynkowa viashakeme shakeme
rozaliee
Nikt tak naprawdę nie chce, byś była sobą. Chcą, byś była taka, jaka im się podobasz.
— "Malfetto. Mroczne Piękno"
7145 c46c 350
Reposted fromkimik kimik viashakeme shakeme
rozaliee
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
Reposted fromunr-eal unr-eal viakatastrofo katastrofo
rozaliee
4270 e097 350
Reposted fromjaslodka jaslodka viakatastrofo katastrofo

December 21 2014

rozaliee
4855 4f99 350
rozaliee
4766 623d 350
rozaliee
4444 3d22 350
rozaliee
Czasem, gdy dobrze się kogoś zna, jedno spojrzenie, uniesienie brwi czy zaciśnięcie warg mówi więcej niż całe godziny gadania.
— Lili St. Crow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
rozaliee
9399 7e27 350
chaos...
Reposted fromnivea nivea viaimchuckbasss imchuckbasss
rozaliee
rozaliee
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
rozaliee
2674 cede 350
rozaliee
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
Reposted fromwagabunda wagabunda viaimchuckbasss imchuckbasss

December 03 2014

rozaliee
Reposted bymaddreamerskaryfikaacjaduszynapOnly2youownstyleSkydelan

November 26 2014

rozaliee
6131 d436 350
Reposted bybezemnieomnie bezemnieomnie
rozaliee
6128 c1bb 350
Reposted bybezemnieomnie bezemnieomnie
rozaliee
6121 d711 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl